>

รายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  update 23/12/2563  ชั้น ม.1  ชั้น ม.2  ชั้น ม.3  ชั้น ม.4  ชั้น ม.5  ชั้น ม.6
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564  ดูรายละเอียด
หนังสือคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้โรงเรียนเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน ดูรายละเอียด
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชิงทุนเพชรกาวิละ ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียด
ประกาศผลโควตาเรียนดี เด็กดีศรีกาวิละและความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ดูรายละเอียด
เอกสารการนิเทศการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ดูรายละเอียด
หนังสือคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้โรงเรียนเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ผู้มีรายชื่อในประกาศให้มามอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. (นักเรียนที่มอบตัวแล้วไม่ต้องมาในวันที่ 14 มิ.ย. 63) กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา  08.00-12.00 น. ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ผู้มีรายชื่อในประกาศให้มามอบตัวในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. (นักเรียนที่มอบตัวแล้วไม่ต้องมาในวันที่ 13 มิ.ย. 63) กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ดูรายละเอียด 
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตาเรียนดี เด็กดีศรีกาวิละและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์…โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สมัครออนไลน์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ รอบปกติ คลิกที่นี่
       รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๔ รอบปกติ คลิกที่นี่
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนโควตาเรียนดีเด็กดีศรีกาวิละ ความสามารถพิเศษของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม ที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแผนการเรียนต่าง ๆ  ดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตาเรียนดีเด็กดีศรีกาวิละและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดูรายละเอียด
รับสมัครนักเรียน ONLINE ระดับชั้นม.1 และ ม.๔ (รอบโควตา) * ทุนเรียนดี (GPAX ๓.00 ขึ้นไป) * ทุนเด็กดีศรีกาวิละ (GPAX ๒.๕๐ ขึ้นไป มีเกียรติบัตรด้านความประพฤติ)
* ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา มีเกียรติบัตรรับรองความสามารถ และทดสอบความสามารถด้านนั้นๆ) (การสมัครออนไลน์ต้องแนบไฟล์เป็นไฟล์ภาพเท่านั้น)
…สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โทร.๐๕๓-๒๔๗๗๒๔, ๐๕๓-๒๔๖๑๖๖ ***สมัครโควตา ระดับชั้น ม.๑ คลิกที่นี่
https://forms.gle/aFpCxWPwMcAwHvy1A   ***สมัครโควตา ระดับชั้น ม.4 คลิกที่นี่ https://forms.gle/dG827yNHBtU5FUsp6
ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สามารถดูคะแนน Online ในระบบ SGS ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป Download
รายชือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) Download
รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Download
รายชือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) Download
แผนการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Download
ปฏิทินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Download
รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน Download
รายชื่อนักเรียน ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน Download
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Download
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป และรอบที่ 2 Download
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ) Download
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) Download
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เป็นข้าราชการ(ห้องเรียนปกติ) Download
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เป็นข้าราชการ(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
แบบสำรวจครูดีในดวงใจ แบบสำรวจนี้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Download
ประกาศโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละ Download
แนวปฏิบัติของนักเรียนโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละฯ Download
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 Download
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  Download
ไฟล์เอกสารเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) Download
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน (ปพ5) Download
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  Download
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน  Download
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม Download
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเจ้าที่ภาคสนาม  Download
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2563 Download
Announced of Kawilawittayalai School The selected candidates of foreign teachers  Download
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย download
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้สิทธิ์ในการจำหน่ายอาหาร จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563  Download
ระเบียบการ ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้สิทธิ์ในการจำหน่ายอาหาร จำหน่ายผลไม้สดตามฤดูกาลในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 Download
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ Download
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
(KawilaWittayalai School is hiring foreigner teacher for English teacher positions. We need 2 English teachers.)  ประกาศ(ภาษาไทย) แบบฟอร์ม(Form)
   ประกาศ(ภาษาอังกฤษ)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา  Download
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา  Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Download
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด Download
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ Download

 

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ Download
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ทางฝ่ายการเงินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินทั้งหมด 4 ช่องทาง คือ 1) ชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน 2) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย 3) ชำระผ่าน moblie banking ได้ทุกธนาคาร 4) ชำระผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย ข้อ 2-4 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-15 ส.ค.63 และแนบฟอร์มการ
ชำระเงิน สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ได้ที่นี่  ม.2ห้อง1 ,ม.2ห้อง2 ,ม.2ห้อง3 ,ม.2ห้อง4 ,ม.2ห้อง5 ,ม.2ห้อง6 ,ม.3ห้อง1 ,ม.3ห้อง2 ,ม.3ห้อง3 ,ม.3ห้อง4 ,ม.3ห้อง5 ,ม.3ห้อง6 , ,ม.5ห้อง1 ,ม.5ห้อง2 ,ม.5ห้อง3 ,ม.5ห้อง4 ,ม.5ห้อง5 ,ม.5ห้อง6 ,ม.5ห้อง7 ,ม.6ห้อง1 ,ม.6ห้อง2 ,ม.6ห้อง3 ,ม.6ห้อง4 ,ม.6ห้อง5 ,ม.6ห้อง6 ,ม.6ห้อง7
การชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Download
รายละเอียดการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 Download
ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน-KTB-Netbank Download
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา-ห้องเรียนพิเศษ Download
หนังสือแจ้งผู้ปกครองจ่ายค่าเทอม-ห้องเรียนพิเศษ Download
หนังสือรับรองการเบิกค่าเทอมห้องเรียนพิเศษฯ Download
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา-ห้องเรียนปกติ Download
หนังสือแจ้งผู้ปกครองจ่ายค่าเทอม-ห้องเรียนปกติ Download
หนังสือรับรองการเบิกค่าเทอมห้องเรียนปกติ Download
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด Download
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Download
เอกสารสำหรับใช้ประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนปกติ) Download
เอกสารสำหรับใช้ประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) Download

 

แบบเสนอกิจกรรมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 Download
แบบเสนอโครงการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 Download
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Download
แบบติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) Download
รายชือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2562) Download
รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
รายชือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) Download
แผนการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
ปฏิทินโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Download
รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน Download
รายชื่อนักเรียน ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน Download
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Download
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป และรอบที่ 2 Download
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ) Download
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) Download
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เป็นข้าราชการ(ห้องเรียนปกติ) Download
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เป็นข้าราชการ(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) Download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
แบบสำรวจครูดีในดวงใจ แบบสำรวจนี้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Download
ประกาศโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละ Download
แนวปฏิบัติของนักเรียนโควตาเรียนดีและโควตาเด็กดีศรีกาวิละฯ Download
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 Download
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  Download
ไฟล์เอกสารเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) Download
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน (ปพ5) Download
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่องประกาศผลการประมูลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Download
การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 Download
ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563 Download
แบบคัดกรองสิ่งเสพติดออนไลน์ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปี กศ.2562 Download
แนวปฏิบัติกรณีนักเรียนขาดเรียน ปีการศึกษา 2562 Download

 

undefinedundefinedundefined

คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ค่ายคณิต

คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดูรูปภาพเพิ่มเติม

20190904100134
การอบรมการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4/1
การอบรมการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4/1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการอบรมการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4/1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เป็นหนึ่งในนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม...

20190902144503
ค่าย K.W.C. Language Camp
ค่าย K.W.C. Language Camp
ค่ายภาษา

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด “กิจกรรมค่ายวิชาการ 3 ภาษา” ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ดูรูปภาพเพิ่มเติม

20190826095917
ค่าย K.W.C. Language Camp
ค่าย K.W.C. Language Camp
ค่ายภาษา

นางรัชนีย์  นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย K.W.C. Language Camp  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

20190713224744
ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายคณิต

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมเฉิมพระเกียรติ

20190713223350
โครงการ Language Day Camp
โครงการ Language Day Camp
ค่ายภาษา

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดค่าย 4 ภาษา ตามโครงการ Language Day Camp (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ ในโอกาสนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้และให้ โอกาสแก่คณะวิทยากรและนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้

20190713213740
เข้าร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
โครงสวนพฤกษศาสตร์

เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 12 พฤษภาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ในจำนวน 4 ภาค ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ...

20190713212718
การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 “พัฒนาวิทยาศาสตร์ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา” 23 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมือง จ.แพร่

20190713211231
ค่ายพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษฯ ม.3
ค่ายพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษฯ ม.3
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ค่ายพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

20190713210600
ค่ายบูรณาการ ม.3
ค่ายบูรณาการ ม.3
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  คณะครูในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้น ม.3/1 โดยพิธิเปิดมีท่านผู้อำนวยการอุทัย ขัติวงษ์ เป็นประธานพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่...

20150709133938

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562
กิจกรรม รด.

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562   รูปภาพเพิ่มเติม

20191226051339
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
กิจกรรม รด.

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการนายมงคล กาเหว่า นำคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธี ณ...

20191211232827
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี
กิจกรรม รด.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ มหาธีรราชาภิสดุดี  โดยการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.40 เป็นต้นไป นศท.ชั้นปีที่ 1 พัฒนาพื้นที่ coverway หอประชุม ถึงอาคารเรียน 1 (ผู้ควบคุม ผกท.กิตตินันท์  อทุมชาย และ...

20191127204220