งานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา ทางวิชาการประจําปี๒๕๖๒ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย”

งานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา ทางวิชาการประจําปี๒๕๖๒ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย”

นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลััย เข้าร่วมงานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา ทางวิชาการประจําปี๒๕๖๒ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.