รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จรัส ปันธิ (รัส)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : บุกเบิก
อีเมล์ : jaras.p@cmu.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุนกิจการสภาพนักงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 เม.ย. 2559,11:06 น.   หมายเลขไอพี : 202.28.24.119


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล