ค่ายบูรณาการทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย