ค่ายบูรณาการทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
กิจกรรมการอบรมการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4/1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 
  • 1
  • 2