คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำปัญญา
พัฒนาสังคม ชื่นชมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม