การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน

Home / activity_Pictures_05 / การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน ณ ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.