When:
September 5, 2019 – September 8, 2019 all-day
2019-09-05T00:00:00+07:00
2019-09-09T00:00:00+07:00

คณะครูศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง
และโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม จังหวัดตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.