การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยจัดให้มีการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับเกียรติจากคณะท่านผู้บริหารของโรงเรียนมากล่าวให้โอวาท และตัวแทนนักศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก ณ ห้องประชุมพวงแสด รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.