คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Project

คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ค่ายคณิตศาสตร์
Project

ค่ายคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมเฉิมพระเกียรติ