ค่าย K.W.C. Language Camp
Project

ค่าย K.W.C. Language Camp

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด “กิจกรรมค่ายวิชาการ 3 ภาษา” ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ค่าย K.W.C. Language Camp
Project

ค่าย K.W.C. Language Camp

นางรัชนีย์  นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย K.W.C. Language Camp  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โครงการ Language Day Camp
Project

โครงการ Language Day Camp

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดค่าย 4 ภาษา ตามโครงการ Language Day Camp (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ ในโอกาสนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้และให้ โอกาสแก่คณะวิทยากรและนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้