การอบรมการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4/1
Project

การอบรมการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4/1

กิจกรรมการอบรมการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น ม.4/1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เป็นหนึ่งในนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวพิธีเปิดและให้โอวาสแก่นักเรียน ดูรูปภาพเพิ่มเติม

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
Project

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 “พัฒนาวิทยาศาสตร์ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา” 23 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมือง จ.แพร่

นำเสนอผลงาน ม.6
Project

นำเสนอผลงาน ม.6

นำเสนอผลงานของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6  ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ดูภาพเพิ่มเติม

ค่ายบูรณาการ ม.3
Project

ค่ายบูรณาการ ม.3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  คณะครูในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้น ม.3/1 โดยพิธิเปิดมีท่านผู้อำนวยการอุทัย ขัติวงษ์ เป็นประธานพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ศูนย์แผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยแม่โจ้