ค่ายพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษฯ ม.3

ค่ายพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.