โครงการ Language Day Camp

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดค่าย 4 ภาษา ตามโครงการ Language Day Camp (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ ในโอกาสนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้และให้ โอกาสแก่คณะวิทยากรและนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.