ค่ายบูรณาการ ม.3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  คณะครูในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้น ม.3/1 โดยพิธิเปิดมีท่านผู้อำนวยการอุทัย ขัติวงษ์ เป็นประธานพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ศูนย์แผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Leave a Reply

Your email address will not be published.