Recommended use

Recommended use

KWC 's Classroom Online

KWC 's Classroom Online

Announcement of Covid 19

Announcement of Covid 19

KWC Uniform

KWC Uniform
Previous
Next

KWC NEWSLETTER

KWC NEWSLETTER

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร : งาน/ฝ่าย

ภาพ : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มีรายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันวาดรูป การออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีการมอบเกียรติบัตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการปฏิมา นรภัทร์พิมล กล่าวรายงานและท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ >>

คณะผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียน ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้จัดพิธีวันไหว้ครู ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

อ่านต่อ >>

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ >>

ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า และตัวแทนครู ได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 40 ชุด ให้กับ โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสพป. เชียงใหม่เขต 4

อ่านต่อ >>

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน กาวิละวิทยาลัยในครั้งนี้ พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันครบรอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 2  มีนาคม

อ่านต่อ >>

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่   ณ บ้านต้นขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน  ๖๗ ไร่  ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา  ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่      นางสวาท รัตนวราห ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน วรรณรัตน์      ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่        ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้าง  โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓        สำหรับชื่อเดิมนั้น กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า “โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒”    แต่นางสวาท   รัตนวราห์ ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน มีความประสงค์จะให้ ครู – อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย” ตาม พระนามของพระเจ้ากาวิละ ซึ่งมีพระนามเต็มว่า      “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อัครอินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมา   พระนครเชียงใหม่ราชธานี”   การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียน เลือกเอาพระนามของพระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะมีความเห็นว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่      จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของ  จังหวัดเชียงใหม่    ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่   อย่างเต็มภาคภูมิใจ  ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้   คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละ และได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าพงศ์อินทร์  ณ เชียงใหม่      หัวหน้าเจ้านายฝ่ายเหนือด้วย     จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน   ชื่อและวาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1) คุณหญิงสวาท รัตนวราห ปี 2521-2521  2) นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ปี 2521-2525      3) นายสาหร่าย แสงทอง ปี 2526-2530    4)นายประสิทธิ์ แสนไชย   ปี 2530-2532      5) นายอรุณ อาษา ปี 2532-2535     6) นางพิวัลย์   วิบูลสันติ   ปี 2535-2537    7) นายเขียน แสงหนุ่ม ปี 2537-2540   8) นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์   ปี 2540-2543 9) นายสุรัตน์ เจียตระกูล  ปี 2543-2544 10) นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ ปี 2544-2546 11) นายธนกฤต วรรณลังกา  ปี 2546-2548  12) นายชวลิต วิชาศิลป์ ปี 2548-2553  13) นายอุทัย ขัติวงษ์ ปี 2554- 2562  14) นายมงคล กาเหว่า ปี 2562 – ปัจจุบัน

ติดต่อเรา