Recommended use

Recommended use

Select class level

Select class level

Announcement of Covid 19

Announcement of Covid 19

KWC Uniform

KWC Uniform
Previous
Next

KWC NEWSLETTER

KWC NEWSLETTER

ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียน

ภาพ : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มีรายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันวาดรูป การออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีการมอบเกียรติบัตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการปฏิมา นรภัทร์พิมล กล่าวรายงานและท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ >>

คณะผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียน ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้จัดพิธีวันไหว้ครู ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

อ่านต่อ >>

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ >>

ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า และตัวแทนครู ได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 40 ชุด ให้กับ โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสพป. เชียงใหม่เขต 4

อ่านต่อ >>

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน กาวิละวิทยาลัยในครั้งนี้ พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันครบรอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ 2  มีนาคม

อ่านต่อ >>

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่   ณ บ้านต้นขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน  ๖๗ ไร่  ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่    นางสวาท รัตนวราห ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน วรรณรัตน์   ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่    ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้าง  โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓        สำหรับชื่อเดิมนั้น กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า “โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒”   แต่นางสวาท รัตนวราห์ ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน มีความประสงค์จะให้ ครู – อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย” ตาม พระนามของพระเจ้ากาวิละ ซึ่งมีพระนามเต็มว่า “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อัครอินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมา   พระนครเชียงใหม่ราชธานี”   การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียน เลือกเอาพระนามของพระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะมีความเห็นว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของ จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่   อย่างเต็มภาคภูมิใจ ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้   คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละ และได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าพงศ์อินทร์  ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเจ้านายฝ่ายเหนือด้วย จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ชื่อและวาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1) คุณหญิงสวาท รัตนวราห ปี 2521-2521  2) นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ปี 2521-2525  3) นายสาหร่าย แสงทอง ปี 2526-2530   4)นายประสิทธิ์ แสนไชย ปี 2530-2532  5) นายอรุณ อาษา ปี 2532-2535   6) นางพิวัลย์ วิบูลสันติ   ปี 2535-2537  7) นายเขียน แสงหนุ่ม ปี 2537-2540   8) นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ปี 2540-2543 9) นายสุรัตน์ เจือตระกูล  ปี 2543-2544 10) นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ ปี 2544-2546 11) นายธนกฤต วรรณลังกา  ปี 2546-2548  12) นายชวลิต วิชาศิลป์ ปี 2548-2553  13) นายอุทัย ขัติวงษ์ ปี 2554- 2562  14) นายมงคล กาเหว่า ปี 2562 – ปัจจุบัน

ติดต่อเรา