คำขวัญของโรงเรียน

Home / คำขวัญของโรงเรียน

    

“ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา พัฒนาสังคม ชื่นชมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”