bannerrub
bannerrub
previous arrow
next arrow
 

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน         

        รายละเอียด – ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คลิกดูไฟล์เอกสาร

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร   

        รายละเอียด – ข้อมูล ชื่อ,นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 ท่าน และรองผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 ท่าน : ผู้บริหารสูงสุดรวมทั้งบุคลากรทั้งหมด อยู่ที่เว็บไซด์โรงเรียน โดยไปที่เมนู รู้จักกาวิละ  —>บุคลากร —> บุคลากรของโรงเรียน  คลิกที่นี่

O3 : อำนาจหน้าที่ 

        รายละเอียด –  คำสั่งโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ 59 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565  คลิกดูไฟล์เอกสาร

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

รายละเอียด – กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 – 2566
คลิกดูไฟล์เอกสาร

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

        รายละเอียด –  Link ข้อมูลการติดต่อ อยู่ที่เมนู “ติดต่อ” หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน  คลิกที่นี่

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        รายละเอียด –    คลิกดูไฟล์เอกสาร

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

        รายละเอียด    –    Link เว็บไซด์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 

O8 : Q&A

        รายละเอียด –    คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

O9 : Social Network

        รายละเอียด –    Facebook คลิกดูไฟล์เอกสาร   ,Line กลุ่มภายในโรงเรียน คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

10 : แผนดำเนินงานประจำปี

        รายละเอียด –    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

        รายละเอียด –    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ฝ่ายไอซีที ,ฝ่ายแผนงาน ,ฝ่ายกิจการนักเรียน ,ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานทั่วไป โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        รายละเอียด –    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        รายละเอียด –    คู่มือการบริหารกลุ่ม นโยบายและแผน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

        รายละเอียด –    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        รายละเอียด –    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

 

16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        รายละเอียด –    แบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

17 : E–Service

        รายละเอียด –     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care Solution คลิกดูไฟล์เอกสาร การเงินโรงเรียน คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        รายละเอียด –    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

        รายละเอียด –    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ฝ่ายไอซีที ,ฝ่ายแผนงาน ,ฝ่ายกิจการนักเรียน ,ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานทั่วไป โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        รายละเอียด –    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        รายละเอียด –    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        รายละเอียด –    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        รายละเอียด –    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

        รายละเอียด –    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        รายละเอียด –    ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        รายละเอียด –    ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        รายละเอียด –    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

        รายละเอียด –    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        รายละเอียด –    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        รายละเอียด –    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

        รายละเอียด –    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

        รายละเอียด –    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        รายละเอียด –    ระบบพูดคุย รับ-ส่ง (Massenger) ข้อความผ่านหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        รายละเอียด –    เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        รายละเอียด –    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        รายละเอียด –    รายงานผลการตรวจสอบภายในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        รายละเอียด –    รายงานผลการตรวจสอบภายในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย แผนผังการย้ายข้าราชการครู (คลิกดูไฟล์เอกสาร) ผังขั้นตอนการปฏิติงานพัสดุ (คลิกดูไฟล์เอกสาร) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2565 (คลิกดูไฟล์เอกสาร)

 

38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        รายละเอียด –    รายงานผลการตรวจสอบภายในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        รายละเอียด –    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

        รายละเอียด –    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

        รายละเอียด –    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        รายละเอียด –    ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        รายละเอียด –    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คลิกดูไฟล์เอกสาร

 

undefined

https://upincubator.upi.edu/wp-content/uploads/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/

https://www.shhorms.hku.hk/wp-includes/link-gacor/

https://www.biosch.hku.hk/booking/slot-olympus/

https://usk.susu.ru/schedule/slot-bonus-100/

https://today.albion.edu/wp-content/uploads/2022/12/

https://depts.washington.edu/pbrs/.%20/.%20/slot-dana/

https://depts.washington.edu/pbrs/.%20/.%20/slot-gacor-2022/

http://sys.bio.mtu.edu/slot-gacor-2022/

https://km.lib.ru.ac.th/wp-includes/certificates/situs-gacor/

https://chelcenter.susu.ru/gacor/

http://dezvoltare.uvt.ro/sport/wp-includes/rtp/

https://ncag.nust.edu.pk/wp-includes/slot-gacor/

https://cifra.susu.ru/wp-includes/slot-online/

http://integra.prh.ufrj.br/wp-content/slot-gacor/

https://inconvenienttruck.eu/slot-deposit-pulsa/

https://fisika.upi.edu/wp-content/slot-gacor-4d/

https://eproc.pdamdepok.co.id/backend/web/slot-gacor-2022//