ตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัว ที่อยู่อีเมล์ ระดับชั้น ม.1

ห้องเลขที่รหัสนักเรียนคำนำหน้าชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมล์
1124231ด.ญ.ภัทรชญาอินทรัตน์24231@kwc.ac.th
1224241ด.ช.เตชินท์ลุงหล้า24241@kwc.ac.th
1324243ด.ญ.รัญชิดาวงค์วิลัย24243@kwc.ac.th
1424265ด.ช.ปอนคำแดง24265@kwc.ac.th
1524268ด.ช.พัฒนกรณ์คำทอน24268@kwc.ac.th
1624272ด.ญ.กชพรรณโยธินา24272@kwc.ac.th
1724281ด.ญ.ณัฐกานต์ขันแข็ง24281@kwc.ac.th
1824288ด.ญ.ญาณัฐฉราศรีอ่อน24288@kwc.ac.th
1924293ด.ญ.หนึ่งฤทัยศิริกูลเจริญ24293@kwc.ac.th
11024297ด.ญ.รัชชกรภัทรสายจิตรนึก24297@kwc.ac.th
11124309ด.ญ.ณัฐกฤตาอ่องเภา24309@kwc.ac.th
11224322ด.ญ.ปณิตาอาษาพนม24322@kwc.ac.th
11324325ด.ช.ธีระศักดิ์อาแจ24325@kwc.ac.th
11424327ด.ช.ณัฐวุฒิมูลละ24327@kwc.ac.th
11524352ด.ญ.หนึ่งฤทัยแซ่เล้า24352@kwc.ac.th
11624353ด.ญ.ณัชพรกองอ้น24353@kwc.ac.th
11724361ด.ช.ศุภโชคปัญญารัตน์24361@kwc.ac.th
11824408ด.ช.วรัญญ์วิเศษบัณฑิตกุล24408@kwc.ac.th
11924432ด.ช.คุณานนต์เต็งสุวรรณ24432@kwc.ac.th
12024461ด.ญ.ณิชกมลวงค์คม24461@kwc.ac.th
12124481ด.ญ.ชัญญานุชบรรทจิตร24481@kwc.ac.th
12224483ด.ญ.นพกัลยาราชสว่าง24483@kwc.ac.th
12324490ด.ช.ณัฐพนณ์ปฎิวัติวรรณกุล24490@kwc.ac.th
12424491ด.ช.ราชินทร์ปิยะเลิศ24491@kwc.ac.th
12524498ด.ญ.วรรณวิสาวรรณโคตร24498@kwc.ac.th
12624500ด.ญ.ฐิติมาภรณ์ฟองคำ24500@kwc.ac.th
12724501ด.ญ.ศิรดาเจริญพงศ์พานิช24501@kwc.ac.th
12824502ด.ช.นครินทร์ศรีสวัสดิ์เพ็ญ24502@kwc.ac.th
12924503ด.ญ.นารดาลีธนิน24503@kwc.ac.th
13024504ด.ช.ธงชัยทาใจ24504@kwc.ac.th
13124506ด.ญ.กัญญาวีร์มูลเทพ24506@kwc.ac.th
13224508ด.ญ.พลอยไพลินสังข์สกุล24508@kwc.ac.th
13324509ด.ช.ภาคินตันติเพชราวรรณ์24509@kwc.ac.th
13424511ด.ญ.ปรีชญาสังขนิมิตร24511@kwc.ac.th
13524512ด.ช.ปิติเขตต์แจวตระกูล24512@kwc.ac.th
13624517ด.ช.นำโชคคำมุเวียง24517@kwc.ac.th
13724522ด.ญ.ณัฐณิชาหิรัญ24522@kwc.ac.th
13824542ด.ญ.ธมนวพรรษถิรธนาภิรมย์24542@kwc.ac.th
13924543ด.ช.เศรษฐพงษ์ยิ่งเปียง24543@kwc.ac.th
14024562ด.ญ.ปาริฉัตรจินะ24562@kwc.ac.th
14124571ด.ช.ปาณวัชร์วงศ์วัจนสุนทร24571@kwc.ac.th
2124226ด.ญ.จันทร์จิราอนุภพ24226@kwc.ac.th
2224232ด.ญ.ภัทรวดีปัญญาชิต24232@kwc.ac.th
2324252ด.ญ.ดลชนกบาวรชัยกุล24252@kwc.ac.th
2424255ด.ญ.มนัญชยาวงค์ถาติ๊บ24255@kwc.ac.th
2524258ด.ช.รัชรพีต่ายบุญ24258@kwc.ac.th
2624280ด.ญ.ลลิตาแก้ววงค์วาน24280@kwc.ac.th
2724304ด.ญ.เบญจวรรณทะกิจ24304@kwc.ac.th
2824306ด.ช.ศุภวิชญ์จอมปิ่นทอง24306@kwc.ac.th
2924364ด.ช.ทวีโชคกว้างโม่ง24364@kwc.ac.th
21024365ด.ช.ทวีชัยกว้างโม่ง24365@kwc.ac.th
21124366ด.ญ.กัญญารัตน์ช่างสม24366@kwc.ac.th
21224385ด.ญ.พรายพรรณนรคง24385@kwc.ac.th
21324386ด.ญ.ฐิติพรจันคนา24386@kwc.ac.th
21424392ด.ช.ธนโชคป๋าพนัสสัก24392@kwc.ac.th
21524407ด.ญ.วิมลศิริศรีวงศ์คำ24407@kwc.ac.th
21624473ด.ช.ณัฐกรณ์ขันย่าเป้า24473@kwc.ac.th
21724495ด.ญ.ชนิสราเตโช24495@kwc.ac.th
21824510ด.ช.บุรัสกรอุทัยรัตน์24510@kwc.ac.th
21924516ด.ช.ชิษณุพงศ์ใหม่คำหล้า24516@kwc.ac.th
22024520ด.ช.ภูมิระพีภูมีศรี24520@kwc.ac.th
22124527ด.ช.ชัชวาลสุยะ24527@kwc.ac.th
22224529ด.ช.ชญานนท์ไชยยา24529@kwc.ac.th
22324535ด.ญ.มาริสาพรมานพ24535@kwc.ac.th
22424536ด.ญ.ณิชาลุงหลวง24536@kwc.ac.th
22524545ด.ญ.วิสิทตราศิรินาม24545@kwc.ac.th
3124229ด.ญ.จีราวรรณวิหน่อ24229@kwc.ac.th
3224239ด.ญ.แป้งลง24239@kwc.ac.th
3324240ด.ช.ณัฐพงษ์วงษ์สละ24240@kwc.ac.th
3424242ด.ช.กฤษรมตวรรณศรี24242@kwc.ac.th
3524244ด.ญ.ศรีสุวรรณต๋าคำ24244@kwc.ac.th
3624245ด.ญ.จันทรากานต์ปัญญาวงศ์24245@kwc.ac.th
3724247ด.ช.ชินวุฒิกันทิมา24247@kwc.ac.th
3824249ด.ญ.พิมพ์นัชชามอกะละ24249@kwc.ac.th
3924250ด.ช.มูซซัมมิลอิคบาล24250@kwc.ac.th
31024253ด.ช.พงศ์พิสิฎฐ์นามผล24253@kwc.ac.th
31124254ด.ช.ภาณุวัฒน์นายไข่24254@kwc.ac.th
31224256ด.ญ.พอยหอม-24256@kwc.ac.th
31324257ด.ญ.สิริพรก่ำแก้ว24257@kwc.ac.th
31424260ด.ญ.จันทร์อรจะก๊ะ24260@kwc.ac.th
31524261ด.ญ.พรทิพย์ลุงนะ24261@kwc.ac.th
31624266ด.ญ.พรนภัสอัครวรากร24266@kwc.ac.th
31724278ด.ช.วิทยาต่อใจ24278@kwc.ac.th
31824279นายหนุ่มเมืองลุงซู24279@kwc.ac.th
31924283ด.ญ.วรัญญาผลประดิษฐ์24283@kwc.ac.th
32024284ด.ช.พลภูมิแคว้นไธสง24284@kwc.ac.th
32124289ด.ญ.อภินันทนาการแสงสุข24289@kwc.ac.th
32224294ด.ช.จักรธรเยลงกุ24294@kwc.ac.th
32324300ด.ช.ทัตษณุลุงทุน24300@kwc.ac.th
32424303ด.ญ.กัญญาพัชรศรีโปฎก24303@kwc.ac.th
32524307ด.ญ.ธิดารัตน์ลุงฉอ24307@kwc.ac.th
32624310ด.ญ.วิภาบุญชู24310@kwc.ac.th
32724312ด.ญ.คำหลอดลุงซอ24312@kwc.ac.th
32824315ด.ญ.สุกัญญาลุงคำ24315@kwc.ac.th
32924321ด.ญ.ศิริวดีคำแดง24321@kwc.ac.th
33024333ด.ช.สุกฤษฎิ์ไชยพันธ์24333@kwc.ac.th
33124341ด.ญ.ศุภานันลุงนู่24341@kwc.ac.th
33224342ด.ญ.กู่ลุงอินตา24342@kwc.ac.th
33324344นายอดิศรลุงคำ24344@kwc.ac.th
33424346ด.ญ.รัตนติการ์พูลคล้าย24346@kwc.ac.th
33524347ด.ญ.เขมิกาแสนพร24347@kwc.ac.th
33624349ด.ญ.ปัญญาพรสุนะ24349@kwc.ac.th
33724350ด.ญ.นารีรัตน์จะนะ24350@kwc.ac.th
33824351ด.ช.ธนกรวัลภูงา24351@kwc.ac.th
33924359ด.ญ.อำพรขุนทอง24359@kwc.ac.th
34024375ด.ญ.พลอยไพลินแซ่ลี้24375@kwc.ac.th
4124267ด.ญ.พรศิริไทยอนุรักษ์24267@kwc.ac.th
4224269ด.ญ.ชยานุชจองคำ24269@kwc.ac.th
4324275ด.ญ.นันท์นภัสสุรินทร์24275@kwc.ac.th
4424276ด.ญ.คำเดือนลุงแดง24276@kwc.ac.th
4524290ด.ญ.จริยาลุงคำ24290@kwc.ac.th
4624291ด.ญ.วรรณภานายย่อ24291@kwc.ac.th
4724313ด.ช.สุดเด่นแซ่หยาง24313@kwc.ac.th
4824318ด.ช.พะจุณณ์ยุทธมานพ24318@kwc.ac.th
4924319ด.ช.ปาฎิโมกข์สมพร24319@kwc.ac.th
41024330ด.ช.ปัญญาลุงทุน24330@kwc.ac.th
41124331ด.ญ.น้ำฝน-24331@kwc.ac.th
41224337ด.ช.จักรีมีทองคำ24337@kwc.ac.th
41324388ด.ญ.ณัฐนันท์ศรีบุญเรือง24388@kwc.ac.th
41424393ด.ช.ไกรฤกษ์เดชะบุญ24393@kwc.ac.th
41524396ด.ช.เดโชพลเฉลิมทอง24396@kwc.ac.th
41624397ด.ช.อภิสิทธิ์บุญเรือง24397@kwc.ac.th
41724400ด.ญ.ธิดาวรรณกุสุยะ24400@kwc.ac.th
41824401ด.ญ.ธิดารัตน์กุสุยะ24401@kwc.ac.th
41924402ด.ญ.ณิชกานต์ชูตัน24402@kwc.ac.th
42024403ด.ช.สุทธิเบร์สสกุลชัยคำแหลง24403@kwc.ac.th
42124409ด.ญ.นุสรารูปสูง24409@kwc.ac.th
42224410ด.ช.อัจฉริยะอินต๊ะปวน24410@kwc.ac.th
42324414ด.ญ.ธีรดาบุญเป็ง24414@kwc.ac.th
42424416ด.ช.วัฒนาพงศ์ไต๋เสรี24416@kwc.ac.th
42524418ด.ญ.พีรกานต์ขุนยี่24418@kwc.ac.th
42624419ด.ช.น่านนทีพันธ์พืช24419@kwc.ac.th
42724421ด.ญ.ศิริวิภาจารุวัตน์ไพศาล24421@kwc.ac.th
42824424ด.ญ.พิมทองแก้ว24424@kwc.ac.th
42924448ด.ช.เพชรวัฒน์ดำรงศิริ24448@kwc.ac.th
43024449ด.ญ.ณัฐชาตนผ่อง24449@kwc.ac.th
43124452ด.ญ.พิมพ์นาราวิริยะ24452@kwc.ac.th
43224454ด.ช.วีรชิตพันฟัก24454@kwc.ac.th
43324457ด.ช.ชยากรณ์อุดมวินัย24457@kwc.ac.th
43424463ด.ช.กฤตวัฒน์พรมโภช์น24463@kwc.ac.th
43524465ด.ญ.สุกัญญาใจงาม24465@kwc.ac.th
43624469ด.ช.ณัฐกรประภา24469@kwc.ac.th
43724472ด.ญ.จีน่าฮอร์สเตอร์มันส์24472@kwc.ac.th
43824474ด.ญ.สิริเสาวภาพงษ์พานิช24474@kwc.ac.th
43924489ด.ช.เริงฤทธิ์อุ่นเมือง24489@kwc.ac.th
44024499ด.ญ.สไบทองกาญจนวิโรจน์24499@kwc.ac.th
44124602ด.ญ.จิราภรณ์สุรักษ์24602@kwc.ac.th
5123912ด.ญ.นภินทร์ธิตาโยธินบูรณานนท์23912@kwc.ac.th
5224237ด.ญ.กัญญาณัฐคำยอดใจ24237@kwc.ac.th
5324270ด.ญ.สุนิสาลุงคำ24270@kwc.ac.th
5424301ด.ญ.ศิริพรรณเฮือนคำ24301@kwc.ac.th
5624340ด.ช.เมธาลุงทา24340@kwc.ac.th
5724343ด.ช.ชานนแสนหมี24343@kwc.ac.th
5824391ด.ช.อรรถพลกดน้ำคำ24391@kwc.ac.th
5924430ด.ญ.สโรชาไชยทน24430@kwc.ac.th
51024453ด.ช.นันทภัทรอินตา24453@kwc.ac.th
51124476ด.ญ.ภูพิงค์แก้วรังษี24476@kwc.ac.th
51224477ด.ญ.กุลธิดายะวงค์24477@kwc.ac.th
51324497ด.ญ.สุภาวิตาชุมภู24497@kwc.ac.th
51424507ด.ญ.สุพิชชาวัฒนสุนทรกุล24507@kwc.ac.th
51524513ด.ญ.พิชญ์สินีอ๋องสกุล24513@kwc.ac.th
51624514ด.ญ.พิชชาพรทองแก้ว24514@kwc.ac.th
51724518ด.ญ.หมวยลุงต๋า24518@kwc.ac.th
51824519ด.ญ.หอมวีรชัย24519@kwc.ac.th
51924521ด.ช.ปุญญพัฒน์ปักธงไชย24521@kwc.ac.th
52024524ด.ญ.แสงคำ24524@kwc.ac.th
52124525ด.ญ.สิรีซิงจ่าม24525@kwc.ac.th
52224526ด.ช.ณัฐดนัยตันติรังสิมา24526@kwc.ac.th
52324528ด.ช.ภูมิกรณ์บุญมี24528@kwc.ac.th
52424531ด.ช.ธนรัตน์สุริเย24531@kwc.ac.th
52524532ด.ช.ธนกรจันทร์เทศ24532@kwc.ac.th
52624533ด.ญ.อินทิราดวงคำซาว24533@kwc.ac.th
52724534ด.ญ.อริสราพูลสุข24534@kwc.ac.th
52824537ด.ช.ภัทรกรชัยยะ24537@kwc.ac.th
52924539ด.ช.อ่อนเมืองเมรา24539@kwc.ac.th
53024540ด.ญ.จันทรวรรณกันทะ24540@kwc.ac.th
53124544ด.ญ.ณชมนปทุมวัน24544@kwc.ac.th
53224546ด.ช.ณัฐชานนท์หล้า24546@kwc.ac.th
53324548ด.ญ.อรสิริพิมพ์เลิศพฤกษ์24548@kwc.ac.th
53424551ด.ญ.จิรัฐชยามณีคำ24551@kwc.ac.th
53524552ด.ญ.เพชรลดาหมื่นสุ24552@kwc.ac.th
53624554ด.ญ.อทิชานันท์ชญาณทิพย์24554@kwc.ac.th
53724556ด.ญ.มัลลิกามูฮัมหมัด24556@kwc.ac.th
53824558ด.ช.พิพัฒน์ขันแก้ว24558@kwc.ac.th
53924559ด.ญ.อุไรวรรณพรมตัน24559@kwc.ac.th
54024564ด.ญ.วรรณิดาแซ่ซ้ง24564@kwc.ac.th
54124568ด.ช.อธิศรนากจำแลง24568@kwc.ac.th
54224570ด.ช.พิทักษ์แซ่โซ้ง24570@kwc.ac.th
6124228ด.ช.นพรุจใจคำ24228@kwc.ac.th
6224233ด.ช.ภานุวัฒน์แสงหลวง24233@kwc.ac.th
6324234ด.ญ.สกุลตราวิเศษวิสัย24234@kwc.ac.th
6424236ด.ช.ชัยโรจน์งามพิทักษ์กุล24236@kwc.ac.th
6524238ด.ช.อภิเดชมะโนริ24238@kwc.ac.th
6624248ด.ช.วุฒิธนาวงศ์สา24248@kwc.ac.th
6724262ด.ช.อนุชิตติ๊บเป็ง24262@kwc.ac.th
6824263ด.ช.กีรติพรหมภิทัตร24263@kwc.ac.th
6924271ด.ช.ณัฐวุฒิทารักษ์24271@kwc.ac.th
61024277ด.ช.สกรรจ์ลุงโย่24277@kwc.ac.th
61124282ด.ญ.น้ำฝนเงินทอง24282@kwc.ac.th
61224287ด.ญ.รุ่งนภาลุงแดง24287@kwc.ac.th
61324295ด.ญ.ลำไยลุงกร24295@kwc.ac.th
61424296ด.ญ.อรทัยลุงต้า24296@kwc.ac.th
61524298ด.ญ.พนัชกรภูดง24298@kwc.ac.th
61624299ด.ญ.ดาราวรรณมีมะ24299@kwc.ac.th
61724326ด.ญ.จรรยาตะแลง24326@kwc.ac.th
61824332ด.ช.ณัฐรัชต์บังคะดารา24332@kwc.ac.th
61924356ด.ช.เมธาวีกิตติพนาไพร24356@kwc.ac.th
62024358ด.ช.อาเลียอามดอาลี24358@kwc.ac.th
62124383ด.ญ.ธีร์จุฑากรณ์ปัญญา24383@kwc.ac.th
62224389ด.ช.กฤษณ์พีรัชกมลหิรัญจรัส24389@kwc.ac.th
62324394ด.ญ.นรมนพรหมมาสระ24394@kwc.ac.th
62424399ด.ญ.เกษนีมะคะลา24399@kwc.ac.th
62524411ด.ช.อโณทัยวาริณ24411@kwc.ac.th
62624412ด.ช.วิภูษณะณ เชียงใหม่24412@kwc.ac.th
62724422ด.ช.ศรุตวิมุตติยา24422@kwc.ac.th
62824435ด.ช.ณัฐวัตรใจแก้ว24435@kwc.ac.th
62924445ด.ช.เบนยามินสินจ๋ง24445@kwc.ac.th
63024458ด.ช.พีรพงศ์ตฤปต์สุวรรณ24458@kwc.ac.th
63124482ด.ช.กิตติทัตใจสักเสริญ24482@kwc.ac.th
63224505ด.ญ.ธัญญรัตน์วรรณคำ24505@kwc.ac.th
63324530ด.ช.อังคารลุงปาน24530@kwc.ac.th
63424541ด.ญ.วนารีปุกปัน24541@kwc.ac.th
63524547ด.ญ.จันทร์ลุงออน24547@kwc.ac.th
63624549ด.ช.พลังโชคเคียงอมร24549@kwc.ac.th
63724557ด.ช.อริยาขันสุยะ24557@kwc.ac.th
63824561ด.ญ.ณันธกานต์ยอดยา24561@kwc.ac.th
63924565ด.ญ.พรพัชรินทร์อินตา24565@kwc.ac.th
64024567ด.ช.คมภูศิษฐ์ภาคเกษมณัฏฐ์24567@kwc.ac.th
64124572ด.ญ.ธนภรณ์แสงวาว24572@kwc.ac.th

ตรวจสอบ รหัสเข้าชั้นเรียน ชื่อรายวิชาที่เรียน ชื่อและที่อยู่อีเมล์ครูผู้สอน

ห้องรหัสวิชาชื่อวิชารหัสเข้าห้องชื่อครูอีเมล์ครู
ม.1/1พ 20211สมรรถภาพ6nn7pqgทัศนีย์ ช่วงโชติtassanee@kwc.ac.th
ม.1/1ส21101สังคมศึกษาitv646lชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/1ส21105ประวัติศาสตร์1e3i5zlvชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/1อ21101ภาษาอังกฤษ1da6hvdmปิยะดา สมคำpiyada@kwc.ac.th
ม.1/1ง21266การงานอาชีพเบื้องต้น 1kuewihzนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th
ม.1/1ส21103พระพุทธศาสนา 1dy32nvmนางสาวช่อผกา มณีฉายchophaka.m@kwc.ac.th
ม.1/1ว20207การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นyyduycyนางสาวสุรัญญา ธรรมลังกาkrumilk@kwc.ac.th
ม.1/1ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์d76d4j5นางสาวอนุธิดา หนักตื้อanuthida.n@kwc.ac.th
ม.1/2ส21101สังคมศึกษา1fo4zmasชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/2ส21105ประวัติศาสตร์1gcashauชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/2ท21202การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นo6tmyvsอัญชลา พรหมพิจารณ์anchala@kwc.ac.th
ม.1/2อ21101ภาษาอังกฤษ1vtighfmปิยะดา สมคำpiyada@kwc.ac.th
ม.1/2ง21266การงานอาชีพเบื้องต้น 13rqtx3vนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th
ม.1/2ส21103พระพุทธศาสนา 16oquulwนางสาวช่อผกา มณีฉายchophaka.m@kwc.ac.th
ม.1/3ส21101สังคมศึกษา1srdqnb2ชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/3ส21105ประวัติศาสตร์1lv4acukชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/3ท21202การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นe6gbwklอัญชลา พรหมพิจารณ์anchala@Kwc.ac.th
ม.1/3อ21101ภาษาอังกฤษ1tfpabyfปิยะดา สมคำpiyada@kwc.ac.th
ม.1/3ง21266การงานอาชีพเบื้องต้น 1fwtsa6dนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th
ม.1/3ส21103พระพุทธศาสนา 14apm2hsนางสาวช่อผกา มณีฉายchophaka.m@kwc.ac.th
ม.1/3ว21101วิทยาศาสตร์15nu5breนางสาวอนุธิดา หนักตื้อanuthida.n@kwc.ac.th
ม.1/4ส21101สังคมศึกษา1op2vrfoชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/4ส21105ประวัติศาสตร์12gonkusชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/4ท21202การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นv7whgkcอัญชลา พรหมพิจารณ์anchala@Kwc.ac.th
ม.1/4อ21101ภาษาอังกฤษ1zjsrd2cปิยะดา สมคำpiyada@kwc.ac.th
ม.1/4ง21266การงานอาชีพเบื้องต้น 1tb6ms5oนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th
ม.1/4ส21103พระพุทธศาสนา 1lhphh5yนางสาวช่อผกา มณีฉายchophaka.m@kwc.ac.th
ม.1/4ว21101วิทยาศาสตร์1husmq7rนางสาวอนุธิดา หนักตื้อanuthida.n@kwc.ac.th
ม.1/5ส21101สังคมศึกษา1fpdai47ชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/5ส21105ประวัติศาสตร์1lux4hmtชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/5ท21202การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นscmtet3อัญชลา พรหมพิจารณ์anchala@Kwc.ac.th
ม.1/5อ21101ภาษาอังกฤษ1wkkyw6jปิยะดา สมคำpiyada@kwc.ac.th
ม.1/5ง21266การงานอาชีพเบื้องต้น 1h4ujq7tนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th
ม.1/5ส21103พระพุทธศาสนา 1up23l3zนางสาวช่อผกา มณีฉายchophaka.m@kwc.ac.th
ม.1/5ว21101วิทยาศาสตร์16x7mmw2นางสาวอนุธิดา หนักตื้อanuthida.n@kwc.ac.th
ม.1/6ส21101สังคมศึกษา1yedch5tชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/6ส21105ประวัติศาสตร์1pzb47ouชมพูนุท จันต๊ะวงศ์chompunuch@kwc.ac.th
ม.1/6ท21202การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นti5urcmอัญชลา พรหมพิจารณ์anchala@Kwc.ac.th
ม.1/6อ21101ภาษาอังกฤษ1nw7lt6vปิยะดา สมคำpiyada@kwc.ac.th
ม.1/6ง21266การงานอาชีพเบื้องต้น 1hnaylyfนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th
ม.1/6ส21103พระพุทธศาสนา 14nc5lelนางสาวช่อผกา มณีฉายchophaka.m@kwc.ac.th
ม.1/7ง21266การงานอาชีพเบื้องต้น 1pktfygeนางสาวปาลิดา จันทร์พุทธาpalida@kwc.ac.th