logokwc png

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลา พ.ศ.
คุณหญิงสวาท รัตนวราห ๒๕๒๑ – ๒๕๒๑
นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ๒๕๒๑ – ๒๕๒๕
นายสาหร่าย แสงทอง ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐
นายประสิทธิ์ แสนไชย ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒
นายอรุณ อาษา ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕
นางพิวัลย์ วิบุลสันติ ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
นายเขียน แสงหนุ่ม ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐
นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓
นายสุรัตน์ เจียตระกูล ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔
๑๐ นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
๑๑ นายธนกฤต วรรณลังกา ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
๑๒ นายชวลิต วิชาศิลป์ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓
๑๓ นายอุทัย ขัติวงษ์ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๒
๑๔ นายมงคล กาเหว่า ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน