logokwc png

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา พ.ศ.
คุณหญิงสวาท รัตนวราห
๒๕๒๑ - ๒๕๒๑
นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์
๒๕๒๑ - ๒๕๒๕
นายสาหร่าย แสงทอง
๒๕๒๖ - ๒๕๓๐
นายประสิทธิ์ แสนไชย
๒๕๓๐ - ๒๕๓๒
นายอรุณ อาษา
๒๕๓๒ - ๒๕๓๕
นางพิวัลย์ วิบุลสันติ
๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
นายเขียน แสงหนุ่ม
๒๕๓๗ - ๒๕๔๐
นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์
๒๕๔๐ - ๒๕๔๓
นายสุรัตน์ เจียตระกูล
๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
๑๐
นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์
๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
๑๑
นายธนกฤต วรรณลังกา
๒๕๔๖ - ๒๕๔๘
๑๒
นายชวลิต วิชาศิลป์
๒๕๔๘ - ๒๕๕๓
๑๓
นายอุทัย ขัติวงษ์
๒๕๕๔ - ๒๕๖๒
๑๔
นายมงคล กาเหว่า
๒๕๖๒ - ปัจจุบัน