พระเจ้ากาวิละ

Home / พระเจ้ากาวิละ

         

         รูปของพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ประทับยืนบนแท่นภายในเรือนแก้ว ด้านล่างเป็นแถบโค้ง
ภายในบรรจุชื่อของโรงเรียนใต้เรือนแก้ว เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาไท