ประวัติของโรงเรียน

Home / ประวัติของโรงเรียน

             

             โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ บ้านต้นขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน ๖๗ ไร่ ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน  วรรณรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓ สำหรับชื่อเดิมนั้น กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า “โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒” แต่นางสวาท  รัตนวราห์ ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน มีความประสงค์จะให้ ครู – อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย” ตาม พระนามของพระเจ้ากาวิละ ซึ่งมีพระนามเต็มว่า “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อัครอินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมา พระนครเชียงใหม่ราชธานี” การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียนเลือกเอาพระนามของพระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะมีความเห็นว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่อย่างเต็มภาคภูมิใจ ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละ และได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าพงศ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเจ้านายฝ่ายเหนือด้วย

จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ชื่อและวาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1) คุณหญิงสวาท รัตนวราห ปี 2521-2521 2) นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ปี 2521-2525 3) นายสาหร่าย แสงทอง ปี 2526-2530 4)นายประสิทธิ์ แสนไชย ปี 2530-2532 5) นายอรุณ อาษา ปี 2532-2535 6) นางพิวัลย์ วิบูลสันติ ปี 2535-2537 7) นายเขียน แสงหนุ่ม ปี 2537-2540 8) นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ปี 2540-2543 9) นายสุรัตน์ เจียตระกูล ปี 2543-2544 10) นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ ปี 2544-2546 11) นายธนกฤต วรรณลังกา ปี 2546-2548 12) นายชวลิต วิชาศิลป์ ปี 2548-2553 13) นายอุทัย ขัติวงษ์ ปี 2554- 2562 14) นายมงคล กาเหว่า ปี 2562 – ปัจจุบัน