นางสาวกาญจนา พรหมซาว : Ms. Kanchana Phromsao ,Email : kawila34@gmail.com

รองผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ