เอกสาร/คู่มือ เผยแพร่

Home / เอกสาร/คู่มือ เผยแพร่
 • ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563

  ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563 Download

 • การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Download

 • การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง:ศึกษาธิการ Download

 • การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง:ศึกษาธิการ Download

 • การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง:ศึกษาธิการ Download

 • การขอใบแทนเอกสารทางศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอใบแทนเอกสารทางศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : ศึกษาธิการ Download

 • การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : ศึกษาธิการ Download

 • การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ Download

 • แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Download

 • การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง : ศึกษาธิการ Download