ปรัชญาของโรงเรียน

Home / ปรัชญาของโรงเรียน

    

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”