พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

Home / พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

     

พระพุทธกาวีระโสตถิมหามงคล