ประเภทโรงเรียน

Home / ประเภทโรงเรียน

       

        โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดแห่งที่ 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่